domingo, 16 de enero de 2011

Fiesta de San Antonio Abate

Bitti, 16 de enero de 2011

Hoy se realiza la vigilia de Fietas de San Antonio Abate (17 de enero). La tradición indica que el hombre que logre trepar por la hoguera encendida y llegar al "cerdito" que se encuentra el la cumbre , es ovasionado por el pueblo y se queda con el animal.

SU CONTU DE SANT’ANTONI DE SU OCU
Naran chi una via, ‘i su munnu su ocu non b’it e sos fomines morian de su vrittu.
De cust’arrejonu Sant’ Antoni it meta dispiaghitu e tanno at detzisu de annare a nche lu urare a s’ifferru…. Saccurtziat a sa janna e tocheddat pro si acher aberrer, ma su diaulu chi b’it fardianne, non bi ... l’at fatu intrare.
E tanno it’ at fattu isse?? Sicomente sa janna de s’ifferru, it unu pacu iscantzata, narat a su porcheddu chi it semprer chin isse, de imbucare ‘derettu a intro, cosa chi su porcheddu at fattu illestresa. Appenas intratu a s’ifferru gheretzat a currer custu porcheddu e ponet tottu su locu in abolotiu. Tanno Sant’Antoni narat a su diaulu <>. E gai su diaulu l’at lassatu intrare, vintzas ca non ne potian prus de tottu su trumuinu ch’it fachenne cuddu porcheddu.
E duncas, una via intratu a s’ifferru, dopo pacas intunnatas currennel’ifattu, Sant’ Antoni recessi a tenner su porcheddu. A pustis però, achenne ider a sos demonios chi it troppu istracu, l’is petit pro piaghere si si potiat pasare unu pacu accurtzu a su ocu mannu. E gai matessi at fattu e sicomente isse it imbetzanne e istaiat semprer chin d’unu bacheddu de erula, a pacu a pacu l’at acurtziata a su ocu. Sos diaulos no si sono abitzatos de nudda, ca sa erula brujat a bia’ intro ma a foras no si latit nudda. Salutanne e torranne gratzias, Sant’ Antoni chin su porcheddu e su bacheddu de erula sin ch’est annatu dae cussu locu de caentu, da uve nc’aiat uratu su ocu.
E gai ‘i su munnu est torratu e a sos fomines su ocu at regalatu e dae cuss’ ischintidda alluta intro de sa erula, b’est poi essitu unu ocu mannu, pro sa cuntentesa de tottu sos fomines.